ochrona danych w nicetrip

POLITYKA OCHRONY DANYCH

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest NICE TRIP ANNA PACHA-JANIA wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych prowadzonego Prezydenta Miasta Katowice, pod numerem : 82888, REGON: 240639733, NIP: 6342496786,
W świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również współpracujący z nami Organizatorzy i Pośrednicy Turystyczni

Kontakt w sprawach związanych z Przetwarzaniem danych osobowych
Email: rodo@nicetrip.pl
Poczta: 40-167 Katowice, ul. Topolowa, nr 12, lok. 3

Pochodzenie danych
Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w serwisie internetowym NiceTrip.pl, NiceSki.pl, NiceExclusive.pl, NiceEvent.pl . W tym w szczególności poprzez wysłanie zapytania odpowiednio na adres e-mail, dodanie do formularza, zadanie pytania, subskrypcję wyników wyszukiwania, kontakt z biurem osobisty lub za pośrednictwem infolinii, etc.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
Do realizacji umowy niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, daty urodzenia, adres zamieszkania, numeru telefonu oraz adresu email. Brak zgody na przetwarzanie adresu email uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe.
Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.
W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych, czy rachunkowych.

Cel przetwarzania danych
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności:

 • Świadczenia usług droga elektroniczną.
 • Kontaktu pomiędzy stronami transakcji.
 • Dokonywania płatności związanych z rezerwacją
 • Wystawiania dokumentów księgowych.
 • Kontaktu z biurem
 • Obsługi zapytań.
 • Obsługi rezerwacji.
 • Rozpatrywania reklamacji.
 • Monitorowanie aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie aktywnością.
 • Dopasowanie ofert zgodnie z uprzednio wskazanymi treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Administratora lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności użytkownika.
 • Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług współpracujących Organizatorów i Pośredników Turystycznych
 • Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika – przez e-mail lub/i telefon.
 • Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.

Ze względu na prawnie uzasadniony interes NICE TRIP ANNA PACHA -JANIA dane osobowe są przetwarzane również w celu:

 • Zapewnienia bezpieczeństwa usług.
 • Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.
 • Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.
 • Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku gdy nie są one związane z realizacją umowy.
 • Archiwizacji danych.

Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez NICE TRIP ANNA PACHA -JANIA oraz wybranych partnerów do realizacji rezerwacji.
Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych NICE TRIP ANNA PACHA -JANIA odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).
Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne jakimi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.
Użytkownik może na własną odpowiedzialność udostępnić swoje dane osobowe osobom trzecim w celu realizacji usługi/rezerwacji.

Czas przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

Przetwarzanie automatyczne i profilowanie
Dane osobowe są przetwarzane w sposób manualny lub zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób wpływać na sytuację użytkownika.

Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych.
Każdy użytkownik ma prawo do:

 • Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
 • Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
 • Usunięcia danych.

Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy.
Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:
Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby.

Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:

 • Drogą elektroniczną na adres rodo@nicetrip.pl
 • Na adres: NICE TRIP 40-167 Katowice, ul. Topolowa nr 12
 • Osobiście w siedzibie Administratora.

Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.
Pierwszy egzemplarz wykazu danych osobowych jest udzielany bezpłatnie, za kolejne kopie pobierana jest opłata wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 20zł.
Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter administrator może pobrać opłatę wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 80zł, a w szczególnych wypadkach odmówić podjęcia działań.
Opłaty o których mowa wyżej należy wnieść na rachunek bankowy Administratora podany w odpowiedzi na zgłoszenie. Administrator podejmie czynności po zaksięgowaniu wpływu opłaty na rachunku bankowym.
Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.

Organ nadzorczy i Skargi
W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa